Kommende arrangementerDAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

I HISTORISK FORENING FOR BOV OG HOLBØL SOGNE

ONSDAG DEN 10. APRIL 2024 KL. 19.00 PÅ OLDEMORSTOFT

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlem er:

  • Jes Olav Mathiesen (modtager genvalg)

  • Jørgen Jørgensen (modtager genvalg)

  • HC Jørgensen (modtager genvalg)

  • På valg som 1. og 2. suppleant er henholdsvis:

  • Per Ihle (modtager genvalg)

  • Reimer Hansen (modtager genvalg)

Valg af revisorer og suppleant. På valg som revisorer er:

  • Emmy Andersen (modtager genvalg)

  • Ubesat

  • Som suppleant p.t. H.H. Bang

5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 120 kr./år

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt