Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne. Foreningens virkeområde omfatter Bov og Holbøl sogne.

§ 2
Foreningens formål er at

a. værne om egnens historiske minder
b. fremme kendskabet til og vække og nære interessen for området, dets historie og kultur
c. samarbejde med og støtte Bov Lokalarkivs virke
d. præmiere bevaringsværdige bygninger
e. udgive en årbog.

§ 3
Foreningens formål skal opfyldes ved at udgive eller støtte udgivelse af historisk litteratur, eventuelt i samarbejde med Bov Lokalarkiv. Endvidere ved at afholde foredrag og arrangere udflugter og hvad der ellers kan fremme foreningens formål.

§ 4
Enhver kan blive medlem af foreningen mod et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden afholdelse af generalforsamlingen. I modsat fald kan vedkommende slettes som medlem. Vedtægterne er anført på foreningens hjemmeside. Medlemskabet indbefatter foreningens årbog samt mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. Flytning og udtrædelse meddeles kassereren.

§ 5
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer og godkendes på den ordinære generalforsamling.


§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, disse vælges med tre medlemmer i lige år, samt fire medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges for et år indtil to suppleanter.

Indtræder en suppleant i bestyrelsen, skal suppleanten fuldføre den periode, der indtrædes i.


§ 7
Bestyrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen udpeger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør forretningsudvalget, der ordner foreningens daglige forretninger.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er endvidere besluttende organ med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt godkendelse af regnskab og vedtægter. På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem en stemme. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre at der fremkommer et forlangende om skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed trækkes der lod. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet offentliggøres sammen med beretningen på Historisk Forenings hjemmeside og i efterfølgende nummer af årbogen.

§ 9
Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned. Indvarslingen skal ske ved annoncering i pressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 14 dages varsel. Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revidret regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
5. Valg af revisorer samt suppleant.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen finder sted.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Beslutninger på generalforsamIingen træffes ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer kan alene foretages såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det med angivelse af dagsorden.

§ 11
Opløsning af Historisk Forening har kun gyldighed efter vedtagelse med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte på den ordinære generalforsamling, ellers indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med opløsning af foreningen som eneste på dagsordenen.


Ved ekstraordinær generalforsamling kan vedtagelsen ske ved simpelt flertal.

Ved opløsning af Historisk Forening overgår eventuelle formuer til kulturelle formål i virkeområdet - efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.


SåIedes vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023.